Perú

Promoció de la participació comunitària d'infants i joves a La Arena

A La Arena el 40% de la població és menor de 18 anys. El percentatge d'infants i adolescents que han de fer feina per contribuir a la migrada economia familiar és molt elevat en aquesta zona, pel fet que més de la meitat de la població es troba en situació de pobresa total i més del 20% en pobresa extrema. La major part d'aquests infants i joves abandona els estudis o du un o dos anys de retard escolar. S'hi afegeix una elevada taxa d'embarassos en adolescents. Aquests fenòmens redueixen de forma notable les oportunitats educatives i laborals d'aquest sector de la població. A més a més, la societat presenta elevats índexs de violència familiar, social i laboral. Les dones en són les principals perjudicades, especialment a l'àrea rural. El projecte preveu promoure la participació dels joves -i especialment de les dones- a les institucions públiques i les organitzacions de la societat civil a l'àmbit comunitari. Les intervencions se centraran a les comunitats de Chatito. Loma Negra, Vichayal, Río Viejo, Casa Grande i Yapatera, que són les més allunyades de La Arena. Igualment, s'impulsaran les polítiques públiques d'inclusió social del govern local i es reforçaran els espais de participació comunitària de La Arena per a infants i joves. Paral·lelament es potenciaran les habilitats personals i socials dels infants i adolescents en col·laboració amb el Centro de formación para el desarrollo integral de adolescentes (CEFODIA), i s'ampliaran les oportunitats educatives i laborals per a dones joves de la zona del Bajo Piura. Se'n beneficiaran 15 infants, 100 adolescents i 80 funcionaris. 

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 23.000,00

Entitats executores

CANAT- Centro de apoyo al niño y adolescente trabajador

CANAT és una institució civil sense ànim de lucre, compromesa amb el desenvolupament integral dels infants i adolescents treballadors de Piura. Busca contribuir a la seva inclusió social, econòmica, política i cultural, promovent el desenvolupament de les seves capacitats, habilitats i destreses i la pràctica de valors ètics i cívics a partir de les seves pròpies expectatives, experiències i de la participació directa en la institució.