Perú

Enfortiment municipal a l'àmbit de l'aigua i el sanejament a Pueblo Nuevo

A les comunitats rurals de Pueblo Nuevo (11.700 habitants) moltes famílies no tenen accés a serveis d'aigua i sanejament, per la mancança de recursos hídrics, perquè no disposen de les instal·lacions necessàries o per la qualitat deficient de l’aigua i un sanejament inadequat. Això té conseqüències negatives per a la salut, sobretot dels infants, amb la prevalença de malalties diarreiques agudes i parasitosi, que ocasionen anèmia i desnutrició. L’emmagatzemament incorrecte d’aigua als habitatges atrau els insectes i facilita la propagació de malalties com el dengue. Les femtes i les aigües residuals no tenen un sistema de descàrrega adient, de manera que contaminen les fonts d’aigua i perjudiquen l’agricultura i la pesca. Les Juntas Administradoras de Servicios de Saneamiento (JASS) gestionen aquests serveis amb l'assessorament de l'àrea tècnica municipal, però aquesta no disposa de la capacitat tècnica ni logística per oferir assistència i fer el seguiment dels sistemes, ni per invertir en millores. El projecte proposa tres àmbits d'actuació: a) reparació i manteniment de les instal·lacions domiciliàries, distribució de lots per a l'emmagatzemament salubre d'aigua i sensibilització dels usuaris sobre ús adequat i sostenible de l'aigua; b) ampliació i millora de les xarxes de distribució; i manteniment i neteja dels sistemes, amb participació dels beneficiaris sota control d’un tècnic competent; c) diagnòstic del sector de l'aigua i sanejament a Pueblo Nuevo; equipament de l'àrea tècnica municipal amb mobiliari, equips ofimàtics i un vehicle de dues rodes; i tallers de formació per a funcionaris de l'àrea tècnica municipal i per a directius de les JASS. Se'n beneficiaran directament 1.318 persones: 66 membres directius de les JASS; 19 agents comunitaris de salut; 300 famílies usuàries (1.200 persones aproximadament); 26 funcionaris i autoritats municipals; i 7 representants de brigades ambientals.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 51.311,19

Entitats executores

Ayne Perú - Trinitarias, Solidaridad y Desarrollo

Ayne Perú és una associació sense ànim de lucre creada l'any 1998 i impulsada per l'Institut de Religioses Terciàries Trinitaries amb l'objectiu de millorar les condicions de vida de infants, joves, dones i les seves famílies, de població marginal rural i urbana.