Sàhara

Suport al programa integral de salut infantil sahrauí (PISIS 2018)

 La salut infantil als campaments de refugiats ha estat des dels seus inicis un problema greu: a un medi molt hostil pel clima s’afegeix l’existència d’aigües de baixa qualitat a causa de la contaminació fecal i la concentració de soluts i metalls en proporcions no acceptables per al consum humà, i condicions higièniques precàries. Cal sumar-hi també els problemes de malnutrició crònica i aguda, especialment entre els infants menors de cinc anys i les dones embarassades, per l'escassetat i poca varietat d'aliments, la manca de productes propis de la cultura sahrauí i el desconeixement sobre alimentació infantil. Tot i ser preocupants, els indicadors de morbiditat i mortalitat infantil han millorat progressivament gràcies a les polítiques de salut infantil aplicades pel Ministeri de Salut els darrers anys, sobretot amb la formulació del Programa  nacional d’atenció infantil integrat (PISIS), que integra protocols i programes de nutrició infantil i lluita contra l’anèmia. El projecte dóna continuïtat al suport a aquest programa, que s’inicià el 2001, i enguany preveu l’assessorament tècnic del personal sanitari; l’organització i gestió de tallers de nutrició en tots els dispensaris; el finançament d’una part dels sous del personal sanitari;el subministrament de material administratiu i de registre; i el suport a la formació continuada del personal del PISIS. Els beneficiaris directes seran tots els menors de cinc anys, prop de 15.000 infants; 130 treballadors sanitaris i els sis dinamitzadors dels tallers de nutrició.

Seguiment:

L'equip tècnic de l'AAPSIB va participar en la preparació de les reunions bimestrals de la plataforma PISIS, bé en línia, bé presencialment, quan es trobava als campaments. Aquest espai de coordinació i seguiment integra tots els organismes i grups de treball que participen en el Programa integral de salut infantil sahrauí. Es varen aportar els incentius per al personal sanitari per a 2019, amb un import de 45.000 euros, així com de l’equip dels tallers de nutrició corresponent al mateix període. Així es va poder pagar la nòmina a 374 treballadors de diferents categories, segons la taula salarial oficial, adscrits al Ministeri de Salut de la RASD. El coordinador tècnic del projecte, d’altra banda, va participar a les plataformes del PISIS i del Programa de Salut al febrer i al juny de 2019, i a la XVIII Mesa de concertació celebrada els dies 1 i 2 de febrer de 2020. Quant als tallers de nutrició, es varen dur a terme quinzenalment: un sobre lactància materna i alimentació complementària dels sis als vuit mesos; i l’altre sobre alimentació complementària per a infants de nou mesos a dos anys, amb un grau de participació notable. En ambdós tallers es lliura a les mares un val per comprar aliments que aportin varietat a la dieta bàsica i en el segon reben un bol perquè serveixi de referència per fer les racions dels infants. En total es varen aportar 4.413 vals. Paral·lelament es va fer el seguiment del funcionament i equipament del dispensari en què té lloc el taller. En total s’han celebrat 227 tallers del primer bloc, amb 2.198 participants; i 229 tallers del segon bloc, amb l’assistència de 2.215 dones. D'altra banda, es va trametre i lliurar puntualment als campaments el següent material de registre del PISIS: 3.000 cartilles de salut infantil; 4.000 fitxes del PISIS; 10.000 fulls de nòmina; 4.000 gràfiques de seguiment d’infants; 15 llibres de registre de vacunes; i 5.000 fulls de seguiment. El seguiment del PISIS es va dur a terme mitjançant la valoració semestral de les activitats programades a través de la revisió sistemàtica dels diferents registres de tots els dispensaris.
Estat: Tancat
Aportació del Fons: € 86.000,00

Entitats executores

Associació d'Amics del Poble Sahrauí (AAPSIB)

Organització no governamental que pertany al moviment internacional de amistat amb el poble sahrauí.

Ministeri de Salut Pública de la RASD