Senegal

Gestió comunitària de la salut a Nguékokh

Al Senegal hi ha una manca important d'infraestructures sanitàries i de qualitat en la prestació de serveis de salut. El 60% del PIB del país prové de l'economia informal, només un de cada cinc senegalesos té accés a una assegurança de salut pública o privada. El Ministeri de Salut i Acció Social va crear un programa de cobertura mèdica universal, basat sobre les mutualitats de salut, associacions comunitàries sense ànim de lucre que duen a terme activitats de previsió, ajuda mútua i solidaritat mitjançant les aportacions dels seus socis. L’adhesió a aquestes entitats suposa l’estalvi del 80% en medicaments i atenció primària, i del 50% en fàrmacs i atenció especialitzada. A més, l’Estat preveu descomptes del 50% i el 100% de les quotes per a persones amb pocs ingressos o que no en tinguin. Però gran part de les mútues ja constituïdes no poden oferir bon servei per la poca quantitat de persones que s’hi afilien. En el marc d’aquest programa, el projecte s’ubica al municipi de Nguékokh, que disposa de dos centres de salut sota supervisió d’un  infermer, i una maternitat atesa per una comare diplomada. L’Ajuntament assumeix el manteniment d’aquestes infraestructures, que gestiona el comitè de salut de forma autònoma. La mútua local, Jappo Fajju, actualment té només 200 membres, una quantitat molt minsa amb relació al conjunt de la població (30.000 habitants). El projecte proposa dur a terme campanyes de sensibilització sobre l’assistència mèdica i sobre els avantatges de formar part d’una mútua, així com cobrir la quota (prop de sis euros l’any) a tres persones de 423 famílies com a màxim, per assolir els 1.269 afiliats, el 70% de les quals seran dones, infants, persones majors o discapacitades. Així podran constatar-ne els beneficis i alhora la mútua podrà millorar l'atenció que presta gràcies a les cotitzacions. Igualment, es dotarà d'equipament mèdic les sales de consulta i de medicaments les farmàcies.

Seguiment:

En primer lloc es va adquirir l’equip informàtic per poder dur a terme les tasques administratives i es va actualitzar la planificació general del projecte. Entre el 5 d’octubre de 2019 i el 22 de febrer de 2020 es varen dur a terme 31 xerrades de sensibilització en diferents districtes comunitats adscrits als dos centres sanitaris de Nguékokh, en què els representants dels barris, acompanyats per agents de salut i la dele-gada de la mútua de salut, informaren la població sobre la preven-ció de malalties comunes i sobre la importància d’acudir al centre de salut en tenir els primers símptomes. Igualment, s’exposaren els beneficis de l’afiliació a la mútua i dels objectius del projecte de salut comunitària. D’altra banda, es varen realitzar 500 visites a do-micili també en dues etapes, en diferents barris i comunitats. Pa-ral·lelament, es varen dur a terme dues caravanes per difondre el projecte: la primera el 23 de novembre, amb dos vehicles equipats amb altaveus que recorregueren la carretera nacional, els carrers secundàries i les places públiques de Nguékokh i la segona, va circu-lar pels barris perifèrics l’1 de desembre. No se’n celebraren més a causa de les mesures de restricció imposades per evitar la propaga-ció de la COVID-19. Amb l’autorització del Fons Mallorquí es va des-tinar l’import restant d’aquesta partida a cobrir l’afiliació a la mútua de 27 famílies suplementàries. En total es varen afiliar 423 famílies, la qual cosa representa el pagament de la cotització anual a la mútua de salut Jappo Fajju de1269 beneficiaris. També es varen realitzar quatre emissions radiofòniques per donar a conèixer els avantatges de l’afiliació a la Mútua i un acte de mobilització popular al barri de Ndallor. Es va incorporar al compte de Facebook un vídeo en què el responsable de l’ONG local difon el projecte. El desembre de 2019 es va adquirir el 50% dels medicaments i el material mèdic (dues taules de consulta, dues cadires d’examen ginecològic, quatre lots d’instrumental per a parts, quatre tensiòmetres, 20 termòmetres i tres glucòmetres). Pel que fa a la resta d’equipament, Candela va sol·licitar un canvi en alguns elements, perquè es va fer una nova valoració de les necessitats i algunes ja havien estat cobertes per altres donants. Així es varen adquirir medicaments, material mèdic, dos ordinadors i vuit cadires per a la sala d’espera, que es varen distribuir als dos centres.

Estat: Actiu
Aportació del Fons: € 30.000,00

Entitats executores

Associació Candela de Projectes Solidaris

L'associació Candela Projectes Solidaris neix l'any 2005 amb l'objectiu de donar suport a les comunitats dels països empobrits en els processos d'enfortiment del teixit social.

GIE Jumelage de Nguékokh

Associació sense ànim de lucre que té com a objectiu promoure la cooperació descentralitzada en totes les dimensions, que permeti l'intercanvi social i contribueixi a un desenvolupament solidari i democràtic i a l'enfortiment de la pau al món.