Com ho feim

El Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació organitza el seu funcionament orgànic a través de l’enfocament per processos, que s’orienten a la satisfacció de les institucions, entitats i persones que hi intervenen. D’aquesta manera se situa en la línia de la gestió de qualitat de les activitats que realitza i els serveis que ofereix, mitjançant metodologies de feina que fomenten la innovació i millora contínua.

Política de qualitat

El Fons Mallorquí ha definit la qualitat com a part fonamental de la seva política, en consonància amb la missió de contribuir a millorar les condicions de vida de les persones i comunitats de països del Sud mitjançant la constitució i la gestió d’un fons econòmic, mantenint i potenciant la seva posició com a referent de la cooperació municipalista i d’àmbit local de Mallorca.

La política de qualitat de l’entitat constitueix un marc de referència per establir i revisar els objectius de qualitat i del sistema de gestió de la qualitat d’acord amb la norma ISO 9001:2015, adequat a les finalitats i característiques de l’entitat.

La gerència del Fons Mallorquí es compromet a:

 • Garantir el compliment dels requisits aplicables per la norma ISO 9001:2015.
   
 • Assolir i mantenir un grau alt de qualitat, per complir les expectatives i necessitats dels grups d’interès prioritaris. A aquest efecte s’han posat en marxa mecanismes que permeten conèixer aquests requisits i avaluar el nivell de satisfacció.
   
 • Millorar contínuament el sistema de gestió de qualitat, tant a l’àmbit dels processos i procediments, com en les relacions amb les parts interessades, mitjançant l’establiment i revisió periòdica dels objectius, així com de la política de qualitat.
   
 • Assignar els recursos humans i materials necessaris, conforme al pressupost aprovat, per garantir el funcionament del Fons Mallorquí d’acord amb els requisits dels sistema de gestió de qualitat.
   
 • Garantir que tot l’equip tècnic conegui, comprengui i apliqui aquesta política, en la mesura que li correspongui, mitjançant la formació i la participació de tot el personal en la implantació del sistema, així com en totes les reunions de seguiment, avaluació i revisió que es duguin a terme.
   
 • Comunicar la política del Fons Mallorquí a totes les parts interessades pertinents, de la manera més apropiada en cada cas.
 •